Thursday, June 13, 2013

Elemen Merentas KurikulumElemen Merentas Kurikulum
http://1.bp.blogspot.com/-a4QgarDGXFE/UGhwqVFZUSI/AAAAAAAAANQ/hWebDl5Ldys/s1600/perbezaan(1).jpg

Apakah EMK dalam pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah?
 
 

Elemen Merentas Kurikulum ialah
 unsur nilai tambah yang diterapkan dalam
 proses pengajaran dan pembelajaran
 selain yang ditetapkan dalam 
standard kandungan (BPK, 2010). Dalam KSSR EMK melibatkan elemen sedia ada iaitu
 bahasa; pendidikan alam sekitar; nilai murni; 
sains dan teknologi; dan patriotisme dan ditambah dengan
 elemen baru iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK),
 keusahawanan 
serta kreativiti dan inovasi.
Seperti yang digariskan dalam 
Dokumen Standard Kurikulum Standard. 
Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia 
Sekolah Kebangsaan Tahun Dua (BPK, 2011),
 kreativiti adalah kebolehan atau kemampuan murid
 untuk mencipta; menyelesai masalah; menggunakan 
daya imaginasi dan idea kreatif untuk 
penghasilan idea tulen yang asli dan baharu. 
Manakala inovasi ialah menjana dan
 mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.
 
 
 
 Kreativiti dan inovatif saling berkait rapat dan
 perlu dibangunkan dalam kalangan murid supaya
 mereka mempunyai daya cipta dan berkeupayaan 
menghasilkan idea dan ciptaan yang seterusnya
 menjadi amalan dalam kehidupan.


1 comment: